Käesolev dokument on elektrooniliste teenuste osutamise eeskiri, pidades silmas kehtivat õigust elektrooniliste teenuste osutamise kohta.

 1. MÕISTED.
 1. Parool – teenuse saaja poolt registreerimise käigus valitud tähtnumbriliste ja / või erimärkide jadad, mis on vajalikud teenuse saaja tuvastamiseks veebisaidi kontole sisselogimisel.
 2. Konto – veebisaidi osa, mis on pärast registreerimist kättesaadav konkreetsele teenuse saajale, võimaldades tal kasutada siin määratletud teenuseid.
 3. Sisselogimine – teenuse saaja e-post, mis on vajalik kontole juurdepääsu saamiseks, mille teenuse saaja annab registreerimise ajal.
 4. Reeglid – need veebisaidi https://shardacropchem.ee reeglid, mis määratlevad teenusepakkuja poolt veebisaidi teenuste elektroonilise pakkumise tingimused ja teenuse saajate selliste teenuste kasutamise tingimused.
 5. Registreerimine – teenuse saaja vabatahtlik tegevus, mis hõlmab konto loomist veebisaidil. Veebisaidil registreerimine on tasuta.
 6. Veebisait – veebisaidid domeenis https://shardacropchem.ee/.
 7. Teenus – teenuse osutamine ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta (kaugteenus) andmete edastamise teel teenuse saaja individuaalsel nõudmisel, mis edastatakse ja võetakse vastu elektrooniliseks töötlemiseks, sealhulgas digitaalseks töötlemiseks ja andmete salvestamiseks mõeldud seadmete abil. täielikult telekommunikatsioonivõrgu kaudu edastatav, vastuvõetud või edastatud ja vastavalt käesolevates eeskirjades määratletud tingimustele.
 8. Teenuse saaja – füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilisest isikust organisatsiooniline üksus, kes kasutab veebisaidil elektrooniliselt osutatavat teenust.
 9. Teenuseosutaja – Sharda Cropchem Limited, kelle registrijärgne asukoht on aadressil: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 1. EESKIRJADE ÜLDSÄTTED.
 1. Need reeglid määratlevad teenuse osutaja poolt teenuse saajale teenuste osutamise tingimused.
 2. Reeglid tehakse teenuse saajatele veebisaidi kaudu tasuta kättesaadavaks, mis võimaldab neid alla laadida, salvestada ja printida.
 3. Veebisait on kättesaadav kõigile teenuse saajatele, kellel on Interneti-ühendus.
 4. Teenuste kasutamine teenuse saaja poolt konto hoidmiseks ja sellele juurdepääsemiseks on võimalik alles pärast registreerimist. Teenuste kasutamine on konto hoidmine ning sellele juurdepääs ja äriteabe elektrooniline saatmine eeldab e-posti konto olemasolu. Eespool nimetatud teenuste korral vastava kasti märgistamisega deklareerib teenuse saaja, et ta on reegleid lugenud, nõustub täielikult siin sisalduvate sätetega ja järgib reegleid. Eeltoodud tegevused on vabatahtlikud, kuid need on vajalikud soodusteenuste kasutamiseks.
 5. Veebisaidi ja Teenuste täies mahus õigeks kasutamiseks peaks Teenuse saajal olema Interneti-juurdepääsuga seadmed ja brauser, mis kasutab küpsiste tehnoloogiat. Teenusepakkuja küpsisefailide kasutamise ulatus on määratletud küpsiste eeskirjades.
 6. Veebisaidi kasutamine võib sõltuda Java- või Java Scripti tüüpi tarkvara installimisest.
 1. ELEKTROONILISTE VAHENDITEGA PAKUTAVATE TEENUSTE LIIGID JA ULATUS.

Veebisait pakub järgmisi teenuseid:

 1. juurdepääs veebisaidi avalikult kättesaadavale sisule (võimalus vaadata ja lugeda teenuse saajal selliseid materjale nagu tekstid, fotod, graafika, andmedandmebaas jms, mis on veebisaidile postitatud, samuti alla laadida teenusepakkuja poolt avaldatud faile),
 2. konto haldamine ja sellele juurdepääsu võimaldamine,
 3. äriteabe saatmine elektrooniliste vahendite kaudu.
 1. TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED.
 1. Teenuste osutamise lepingu sõlmimine toimub:
  1. seoses teenuse juurdepääsuga veebisaidi üldkasutatavale sisule – sisenedes veebisaidile,
  2. seoses konto haldamise ja sellele juurdepääsu teenusega – registreerudes,
  3. seoses äriteabe saatmise teenusega – täites asjakohase vormi, avaldades nõusolekut kommertsteabe saamiseks elektrooniliste vahendite abil ja klõpsates aktsepteerimisnupul (nt „Esita“, „Telli“).
 2. Teenuste kasutamiseks võib Teenuse saajalt nõuda oma isikuandmete esitamist. Teenuse osutaja poolsed teenuse saaja isikuandmete töötlemise põhimõtted on täpsustatud privaatsuspoliitikas.
 3. Teenuse saaja on kohustatud esitama ainult tegelikke andmeid ja andmed, mis on tema käsutuses ja nende hiljem veebisaidil tavapärase tegevuse käigus esitamine või kasutamine, ei riku kolmandate isikute õigusi.
 4. Teenuse juurdepääs veebisaidi üldkasutatavale sisule ei vaja registreerimist. Sellist teenust pakutakse kogu teenuse saaja juurdepääsu aja jooksul veebisaidi üldkasutatavale sisule.
 5. Ülejäänud teenuste osutamine nõuab registreerimist.
 6. Registreerimise teostab teenuse saaja, täites veebisaidil oleva registreerimisvormi: https://shardacropchem.ee, tehes linnukesed vajalikele väljadele ja klõpsates nõustumisnuppu (nt „Esita”, Loo konto). Pärast ülaltoodud toimingute tegemist saab teenuse saaja teenuse saaja e-posti aadressile saadetud e-kirja, mis sisaldab kinnitust edukast registreerimisest ja aktiveerimislingi, et kinnitada, et e-posti aadress on õige.
 7. Teenust on lubatud kasutada ainult teenuse saajal, kelle isikuandmed registreerimisel registreerimisvormil esitati. Teenuse saajal ei ole lubatud kasutada teiste teenuse saajate kontosid ega lubada oma konto kasutamist teistel teenuse saajatel või muudel kolmandatel isikutel.
 8. Teenuse saaja hoiab oma kasutajanime ja parooli saladuses.
 9. Kontole sisselogimiseks tuleb iga kord sisestada kasutajanimi ja parool.
 10. Sisselogimisena tuleb esitada aktiivne e-posti aadress, mida teenuse saajal on lubatud kasutada.
 11. Parool peab sisaldama vähemalt kuut tähtnumbrilist ja / või erimärki.
 12. Teenuse saaja võib muuta parooli konto või funktsiooni „Unustasin parooli” kaudu, mis on saadaval saidil, kuhu ta on sisse loginud.
 13. Teenust pakutakse piiramatu aja jooksul. Teenuse saaja võib igal ajal taotleda oma konto eemaldamist. Konto eemaldamise taotlusest võib teatada e-posti teel, mis saadetakse teenuse pakkuja e-posti aadressile. Konto eemaldamine võrdub elektroonilise teenuse osutamise lepingu lõpetamisega.
 14. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse peatada, eemaldada või piirata konto funktsionaalsust (osutatava teenuse ulatust), eelkõige:
  1. juhtudel, mis on nõutavad seaduste üldkohaldatavate sätete kohaselt,
  2. kui teenuse saaja kasutab kontot käesolevaid reegleid rikkudes.
 15. Teenuse pakkuja teavitab teenuse saajat oma kavatsusest konto funktsioonide peatamisel, eemaldamisel või piiramisel, saates teenuse saajale e-kirja konto registreerimisel esitatud aadressile või muule aadressile, millest teatati hilisema andmete esitamise ajal.
 16. Kui Konto funktsioonide peatamine või piiramine tuleneb Konto kasutamisest vastuolus käesolevate Reeglite sätetega, võib Konto täieliku funktsionaalsuse taastada Teenuse saaja taotlusel ja tingimusel, et sellised rikkuvad tegevused lõpetatakse ja nende tagajärjed kõrvaldatakse teenuseosutaja soovil.
 17. Elektroonilisel teel saadetava äriteabe tellimiseks peab teenuse saaja täitma asjakohase vormi, avaldama vabatahtlikult nõusolekut elektroonilise äriteabe saatmiseks ja klõpsama nõustumisnuppu (nt „Esita”, „Tellimus”) ”)
 18. Teenuse saaja võib igal ajal loobuda äriteabe saamisest elektrooniliste vahendite kaudu. Selleks peab teenuse saaja saatma teenuseosutajale e-kirja, mis võrdub elektroonilise teenuse osutamise lepingu lõpetamisega
 1. TEENUSESAADJA JA TEENUSEPAKKUJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
 1. Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et Veebileht pidevalt toimiks.
 2. Teenusepakkuja jätab endale õiguse häirida Veebisaidi tööd andmete värskendamiseks, vigade parandamiseks ja muude hooldustööde tegemiseks, samuti muudel põhjustel, mis ei kuulu Teenuse pakkuja kontrolli alla.
 3. Teenuse saaja ei tohi teenuseid kasutada vastuolus seaduste, heade tavade või käesolevate reeglite sätetega ega lae üles ebaseaduslikku sisu.
 4. Teenusepakkuja näeb ette, et kogu veebisaidil kättesaadav teave ja materjalid (sealhulgas, kuid mitte ainult graafika, artiklid, fotod) on kaitstud, eriti autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste alusel. Veebisaidil sisalduvate materjalide ja teabe levitamine ja muul viisil kasutamine ilma Teenuseosutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta või üle seadusega lubatud piiride on rangelt keelatud.
 5. Kui Teenuse osutaja nõuab Teenuse osutamiseks, et Teenuse saaja esitaks oma e-posti aadressi, peab Teenuse saaja esitama oma autentse e-posti, st sellise, kuhu ta saam oma kirjavahetuse. Teenuse saajad teavitavad teenusepakkujat viivitamata oma e-posti aadressi muutumisest, saates sõnumi teenuse pakkuja aadressile. Teenuseosutajale aadressi muutumisest teatamata jätmise korral loetakse kõik teenuse osutaja poolt teenuse saajale saadetud avaldused ja teave teenuse saaja registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile nõuetekohaselt täidetuks, ilma et see piiraks tarbijaid käsitlevate seaduste kohaldamist.
 6. Teenusepakkujat ei vastuta:
  1. mis tahes kahju tekitamise eest, mis võib tuleneda veebisaidi kasutamisest teenuse saajate poolt seaduste või käesolevate reeglitega vastuolus oleval viisil, eelkõige ei vastuta see parooli või kontole sisselogimise ja teenuse saaja isikuandmete avaldamise eest,
  2. mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud teenuse osutamise lõpetamisest või teenuse saaja konto eemaldamisest, tingimusel et see on põhjustatud teenuse saajale omistatavatest põhjustest või seaduse või käesolevate reeglite sätete rikkumisest.
  3. mis tahes kahju eest, mille on põhjustanud Teenuse saaja Veebisaidil sisalduvate andmete kasutamine majanduslikel, investeerimis-, äri- jm eesmärkidel. .
 7. Teenuse osutaja kogu vastutus teenuse osutamise tõttu teenuse saaja ees tekkinud kahju eest, olenemata vastutuse seaduslikest alustest, piirdub ainult teenuse saaja tegelikult kantud kahjuga.
 8. Teenusepakkuja näeb ette, et mis tahes veebisaidil sisalduv sisu on ainult informatiivset laadi. Sisu koostatakse kõikvõimalike jõupingutustega selle tagamiseks, et see oleks faktiliselt õige ja ajakohane, kuid Teenusepakkuja ei vastuta selles sisalduvate andmete tõhususe või võimaluse eest või nende rakendamise tagajärgede eest.
 1. KAEBUSTE MENETLUS.
 1. Teenusega seotud kaebused võib teenuse saaja esitada teenusepakkuja e-posti kaudu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Kaebus peaks sisaldama järgmist: teenuse saaja täisnimi, e-posti aadress, samuti kaebuse üksikasjalik kirjeldus ja põhjus.
 3. Teenuse saaja võib kaebuse esitada 14 päeva jooksul pärast kaebuse esemeks oleva sündmuse toimumise kuupäeva.
 4. Teenuseosutaja menetleb kaebusi 14 päeva jooksul alates nende laekumisest.
 5. Teenuse osutaja otsusest teavitatakse teenuse saajat e-kirjaga, mis saadetakse kaebuse esitamise ajal märgitud e-posti aadressile.
 1. TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED.
 1. Teenuse saajad, kes on tarbijad, st füüsilised isikud, kes teevad koos ettevõtjaga õigustoiminguid, mis ei ole otseselt seotud nende äri- või kutsetegevusega, on õigus taganeda teenuseosutajaga sõlmitud teenuse osutamise lepingust 14 päeva jooksul pärast selle sõlmimist. Lepingust taganemise avaldus tuleks teha kirjalikult. Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui selline avaldus postitatakse tähitud kirjaga Teenuseosutaja aadressile enne nimetatud tähtaja möödumist. Lepingust taganemise avalduse võib esitada ka elektroonilisel kujul ja saata Teenusepakkujale järgmisele e-posti aadressile: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Allpool esitatud näidist võib kasutada teenuste osutamise lepingust taganemise esitamiseks:
  …………………, kuupäev  ……
  ………………………………………
  Tarbija ees- ja perekonnanimi
  ………………………………………
  elukoha aadress
  Lepingust taganemise avaldus
  Mina, allakirjutanu, teatan käesolevaga, et soovin …… sõlmitud lepingust loobuda.
  ……………………………………
 3. Teenuse osutaja võib võtta teenuse saajalt õiguse kasutada veebisaiti või piirata tema juurdepääsu veebisaidi ressurssidele või selle alusel pakutavatele teenustele osaliselt või täielikult, kui teenuse saaja rikub käesolevate reeglite või kohaldatavate seaduste sätetteid.
 1. LÕPPSÄTTED.
 1. Teenusepakkujal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta olulistel tehnilistel, juriidilistel või organisatsioonilistel põhjustel, sealhulgas eelkõige:
  1. olukorras, kus reeglite muutmine on vajalik õiguse üldkohaldatavate sätete muutmisel,
  2.  juhul kui teenuse osutamise viis on muutunud,
  3. üldkohaldatavatest seadusesätetest tuleneva kohustuse või täitmisele pööratavast kohtumäärusest või haldusotsusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
 2. Teenuse saajaid teavitatakse muudetud reeglite sisust veebisaidil avaldatud teates, mis sisaldab muudetud reegleid, pöörates tähelepanu muudatustele ja jõustumise kuupäevale.
 3. Kõikidele käesolevas dokumendis reguleerimata küsimustele kohaldatakse Eesti ja rahvusvahelise õiguse sätteid.
 1. TEENUSEPAKKUJA KONTAKTANDMED.

Sharda Cropchem Limited, mille registrijärgne asukoht on aadressil: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.