1. MÕISTED.
 1. Administraator tähendab Sharda Cropchem Limited, mille registrijärgne asukoht on Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 2. Isikuandmed – igasugune teave mis on tuvastatud või tuvastatav füüsilise isiku kohta, kelle saab tuvastada ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi põhjal, sealhulgas – kui sellised andmed võimaldavad tuvastada Kasutaja – seadme IP või asukohaandmed Interneti-identifikaatori või küpsisefailide ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu kogutud teave.
 3. Privaatsuspoliitika – see privaatsuspoliitika.
 4. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus).
 5. Veebisait – administraatori hallatav Interneti-veebileht, mis haldab domeeni inshardacropchem.ee ja mobiilirakendusi.
 6. Küpsisefailid on väikesed tekstifailid, mis on Veebisaidi kasutamise ajal salvestatud Kasutaja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmetesse (arvuti, telefon, tahvelarvuti jne), võimaldades salvestada ja hankida teavet, mida Administraator või muud Administraatorile teenuseid pakkuvad üksused kasutavad erinevatel eesmärkidel (nt analüütilised või statistilised).
 7. Kolmanda osapoole küpsised – küpsised, mille halduri partnerid määravad veebisaidi kaudu.
 8. Kasutaja – iga füüsiline isik, kes külastab veebisaiti või kasutab ühte või mitut veebisaidi teenust või funktsiooni, kelle kasuks võidakse pakkuda elektroonilisi teenuseid või kellega võib sõlmida elektrooniliste teenuste lepingu vastavalt reeglitele ja sätetele seadus.
 1. ANDMETÖÖTLUS.
 1. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab küpsisefailide ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise reegleid, mis on kasutusel ajal, mil Kasutaja kasutab Veebisaiti.
 2. Seoses Kasutaja Veebisaidi kasutamisega kogub Administraator andmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetsete pakutavate teenuste pakkumiseks, samuti kogub see teavet Kasutaja veebisaidi sirvimise kohta, sealhulgas seadme IP-d, asukoha andmeid Interneti-identifikaator ja küpsisefailide ning muude sarnaste tehnoloogiate kaudu.
 3. Veebisaidi kasutamine on võimalik ilma, et kasutaja peaks kontot avama. Sel juhul pole veebisaidi kasutamise ajal vaja isikuandmeid registreerimisvormil esitada. Sellised andmed saab esitada kontaktvormil. Töödeldud andmed hõlmavad teavet veebisaidi kasutamise kohta.
 4. Isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik nõue, st. Kasutaja pole juriidiliselt kohustatud esitama oma andmeid Veebisaidil konto loomise eesmärgil, esitades Veebisaidil konto avamiseks nõutavateks eeldusteks märgitud andmeid. Nõutuks märgitud andmete esitamata jätmine takistab veebisaidil konto avamist ja selliste funktsioonide kasutamist, mida vastavalt Veebisaidi reeglitele võidakse kasutada alles pärast konto avamist.
 5. Kui Veebisait pakub täiendavaid funktsioone, näiteks võimalust tellida uudiskiri või kommertspakkumine, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus Kasutaja ja Haldaja vaheline leping, mis sõlmitakse Reeglitega nõustudes ja mille täitmiseks nõustub Kasutaja isikuandmete töötlemisega.
 6. Administraator kogub tegevusega seotud andmeid, nt veebisaidil veedetud aeg, otsitud fraasid, alamsaitide arv, andmed ja külastuse allikas.
 1. KÜPSISEFAILID JA SARNASED TEHNOLOOGIAD.
 1. Seoses veebisaidi kasutamisega kasutatakse küpsisefaile või sarnaseid tehnoloogiaid, et tagada kasutajale juurdepääs veebisaidile, hõlbustada selle toimimist ja sellist teavet kasutatakse ka kasutaja otsuste meeles pidamiseks (nt fontide valik, kontrastsus, Privaatsuspoliitika), kasutaja seansi säilitamiseks (nt pärast sisselogimist), parooli mäletamiseks (nõusolekul), teabe kogumiseks kasutaja seadme ja tema visiidi kohta, mille eesmärk on turvalisuse tagamine, samuti külastuste analüüsimiseks ja sisu kohandamiseks.
 2. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu omandatud teavet ei kombineerita veebisaidi kasutajate muude andmetega ega kasuta administraator seda kasutajate tuvastamiseks.
 3. Küpsiste sarnaste tehnoloogiate hulka kuuluvad muu hulgas kohalikud salvestusruumid, seansside salvestamise ja teeninduse töötajad, mis toimivad järgmiselt: veebibrauseri mälu eraldatud osa kasutav tehnoloogia, mida kasutatakse veebisaidilt salvestatud andmete säilitamiseks.
 4. Kasutatakse kahte tüüpi küpsisefaile või sarnaseid tehnoloogiaid, pidades silmas nende eluiga:
  1. seansiküpsised – failid, mis on salvestatud Kasutaja seadmesse kuni kasutaja välja logib või kuni ta Veebisaidilt lahkub,
  2. püsiküpsised – Kasutaja seadmesse salvestatud failid, kuni kasutaja need kustutab või kuni need aeguvad küpsise seatetes määratud kuupäeval.
 5. Administraator ja muud administraatori teenuseid pakkuvad üksused (nt analüüsi- ja statistikateenused) kasutavad küpsisefaile mitmel eesmärgil, mis võib jagada järgmistesse kategooriatesse:
  1. Veebisaidi kasutamiseks vajalikud küpsised:
   • Kasutaja sisestatud küpsised, mille kasutaja sisestab veebisaidile (seansi identifikaator) seansi kestuse jooksul,
   • autentimisküpsised, mida kasutatakse seansi vältel autentimist nõudvate teenuste jaoks,
   • kasutajakesksed turvaküpsised, nt kasutatakse autentimise rikkumiste tuvastamiseks,
   • multimeediapleieri seansiküpsised (nt välkküpsised) kogu sessiooni ajaks;
  2. Functional cookies, facilitating the proper functioning of the Service:
   • kasutajaliidese kohandamise küpsised seansi ajaks või veidi kauem,
   • veebisaidil liikumise jälgimiseks kasutatavad küpsised, st andmeanalüütika – need on failid, mida kasutatakse selleks, et analüüsida, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab, veebisaidi toimimise kohta statistika ja aruannete loomiseks.
 6. Administraator kasutab kolmanda osapoole küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
  1. multimeediumisisu, mis on alla laaditud väliselt veebisaidilt www.youtube.com [küpsiste haldur: Google Inc. asub USA-s], esitamiseks veebisaidil;
  2. Üldiste ja anonüümsete statistiliste andmete kogumine analüütiliste tööriistade kaudu: Google Analytics [küpsiste haldur: Google Inc., mis asub USA-s].
 7. Veebisaidi kasutamine ilma brauseri seadeid muutmata, st vaikimisi küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate aktsepteerimine tähendab nõusolekut nende kasutamiseks ülalnimetatud eesmärkidel.
 8. Administraator ei kasuta saadud teavet turunduseesmärkidel.
 9. Kasutaja võib igal ajal muuta küpsisefailide või sarnaste tehnoloogiate seadeid, muutes brauseri või rakenduse privaatsussätteid või muutes oma konto seadistust veebisaidil, kuid selline muudatus võib põhjustada juurdepääsu puudumist mõnele funktsioonile veebisaidil.
 10. Privaatsussätete muutmiseks on võimalik valida sobiv valik brauseri või rakenduse seadetest. Kõige populaarsemate brauserite puhul võib kasutaja ise hallata privaatsusseadeid, sealhulgas küpsiseid, eelkõige küpsiste aktsepteerimist, küpsiste seadete muutmist ning küpsiste blokeerimist või kustutamist. Privaatsusseadete muutmise viis ja ulatus sõltuvad brauseri või rakenduse tüübist või versioonist, mida kasutaja kasutab. Üksikasjalikku teavet privaatsussätete muutmise kohta leiate nende veebibrauseripakkujate veebisaitidelt.
 1. ANDMETE RÖÖTLEMISE EESMÄRK JA SEADUSLIK ALUS.

Administraator töötleb kasutajate isikuandmeid:

 1. tagadamaks juurdepääs veebisaidile – vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b,
 2. täites juriidilisi kohustusi – vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile c,
 3. järgides administraatori või kolmanda isiku õigustatud huve – vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f:
  1. määratud kasutajate teavitamine huvitavate pakkumiste või sisu kohta elektroonilise suhtluse teel, eriti e-posti teel, eeldusel, et kasutaja on siiski avaldanud oma vastavat nõusolekut,
  2. mis tahes kuritarvituste avastamine ja kõrvaldamine,
  3. teenuste osutamise ja äritegevusega seotud sise-eesmärgid, sealhulgas tõendusmaterjalid, analüüsi- ja statistilised eesmärgid.
 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD.
 1. Isikuandmeid töödeldakse kuni konto eemaldamiseni veebisaidilt ja seejärel:
  1. seaduse sätetest tulenevate kohustuste täitmiseks ettenähtud perjoodil,
  2. aegumistähtaja möödumiseni, samuti andmetöötlust vajavate tsiviil-, täite-, haldus- ja kriminaalmenetluste lõpuleviimiseni ning lepitamise korral – kuni lepituse eesmärgi saavutamiseni või selle tühistamiseni, olenevalt sellest, kumb toimub varem.
 2. Kasutaja võib ise oma seadmetest küpsiseid kustutada. Kasutaja lõppseadmete (arvuti, telefon, tahvelarvuti jne) küpsiste kustutamiseks tuleks brauseri vahemälu ja küpsised kustutada. Vahemälu ja küpsiste tühjendamine tuleks teha brauseri seadetes. Seaded võivad sõltuvalt brauserist ja selle versioonist erineda.
 1. KASUTAJA ÕIGUSED.
 1. Isikuandmete töötlemist silmas pidades on Kasutajal õigus:
  1. sikuandmeid parandada – kui andmete kogumisel ilmnes viga või kui andmed on muutunud, on Kasutajal õigus edastada õiged ja ajakohased andmed ning Administraator peab need parandama või uuendama,
  2. pääseda ligi isikuandmetele – Kasutaja võib seda õigust kasutada, kui soovib teada, milliseid andmeid töödeldakse.
  3. isikuandmeid kustutada – kui Kasutaja leiab, et andmed pole enam vajalikud seoses nende kogumise eesmärgiga, on Kasutajal õigus nõuda Administraatorilt nende kustutamist,
  4. piirata isikuandmete töötlemist – kui Kasutajal on kahtlusi, kas Administraator töötleb isikuandmeid nõuetekohaselt, võib ta esitada taotluse töötlemise piiramiseks,
  5. teisaldada andmeid – kasutaja võib administraatorilt vastu võtta ja edastada administraatorile edastatud isikuandmeid teisele üksusele,
  6. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele halduri või kolmanda isiku õigustatud huvide alusel, sealhulgas profiilide koostamine konkreetse olukorraga seotud põhjustel, ning vastuväiteid andmetöötluse kohta otseturunduse eesmärgil,
  7. nõusolek igal ajal tagasi võtta – Kasutajal on õigus igal ajal varem antud nõusolek tagasi võtta ilma põhjust nimetamata arvestades, et nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
 2. Eeltoodud õiguste kasutamise taotluse käsitlemiseks tuleb esitada asjakohane avaldus aadressile: eu.sales@shardaintl.com; pealegi on administraatoril õigus kontrollida Kasutaja isikut, mis takistab kasutaja kohta teabe avaldamist kõrvalistele isikutele. Kasutajate puhul, kes pole veebisaidil kontot avanud, pole administraatoril võimalust kontrollida kasutaja identiteeti, kuna töödeldavad andmed on seotud ainult veebisaidi kasutamise kohta käiva teabega, ilma et oleks mingit teavet kasutaja identiteedi kohta.
 3. Administraator ei tee Kasutaja suhtes ühtegi automatiseeritud otsust, sealhulgas profileerimise tulemusel tehtud otsuseid.
 4. Kasutaja võib esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebuse isikuandmete kaitsega seotud järelevalveasutusele. Eestis on selline järelevalveasutus Andmekaitse Inspektsioon.
 5. Kasutajal on õigus, et tema suhtes ei kohaldata üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profileerimisel põhinevat otsust, mis tekitab tema suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab teda sarnaselt.
 1. ANDMETE SAAJAD.

Andmete saaja võib kasutajate isikuandmeid edastada järgmistele saajate kategooriatele:

 1. üksused, kes pakuvad administraatorile töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalikke teenuseid, sealhulgas IT-pakkujad,
 2. üksused, kes pakuvad tehnilist, organisatsioonilist või nõuandvat tuge
 1. ANDMETE EDASTAMINE.

Administraator ei kavatse edastada isikuandmeid kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS.

Administraator tagab andmete minimeerimise vastavalt:

 1. andmete piisavusele eesmärkide saavutamiseks (andmete arv ja töötlemise ulatus),
 2. isikuandmetele juurdepääsule,
 3. perioodile, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse.
 1. KONTAKTANDMED.

Kõik isikuandmetega seotud taotlused, avaldused ja kirjavahetus tuleks saata e-posti teel aadressile: eu.sales@shardaintl.com.